Accounting Manager

Responsibility

 • ติดต่อกับกรมสรรพากรเพื่อชี้แจงปัญหาทางภาษี 
 • ประสานงานกับฝ่ายงานอื่น ของบริษัท, บริการภายนอก, ผู้ตรวจสอบ (Audit) , หน่วยงานรัฐ, และธนาคาร 
 • ส่งมอบรายงานการคาดการทางบัญชีปลายปีตามที่ผู้บริหารกำหนด 
 • รับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางภาษีรวมถึงการสนับสนุนการวางแผนภาษี 
 • รับรองการทำงานของบัญชีทั้งหมดและควบคุมกระบวนการภายในของทีมบัญชี 
 • รักษาและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินบริษัทเพื่อให้มีการรับผิดชอบที่ถูกต้องต่อทรัพย์สินและปฏิบัติตามนโยบาย 
 • จัดการและตรวจสอบฟังก์ชันบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี, ระเบียบทางภาษี, และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • จัดการกระบวนการงบประมาณในการร่วมมือใกล้ชิดกับผู้บริหาร (กระบวนการ, แม่แบบ, ไทม์ไลน์, และข้อแนะนำ) และสนับสนุนผู้นำทางธุรกิจในการพัฒนาการบริหารงบประมาณ 
 • จัดการความสัมพันธ์, สนับสนุนบริษัทตรวจสอบ (Audit) และบริษัทบัญชีระหว่างการตรวจสอบบัญชีประจำปี 
 • ร่วมงานกับผู้บริหารแต่ละแผนกและสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ, พร้อมทั้งทำงานตาม financial discipline ในทุกกลุ่มธุรกิจต่าง (การสร้างกระแสเงินสด, การบริหารต้นทุน, การสนับสนุน ad hoc) 
 • ดำเนินการตรวจสอบผลกำไร/ขาดทุนต่อเดือนและเตรียมตารางแผนบัญชี 
 • เตรียมรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อการอนุมัติการจ่ายเงิน 
 • เตรียมบัญชีหนังสือประจำเดือนสำหรับการรายงานการบริหาร, ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายและขั้นตอนของบริษัท (ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัททั้งหมดให้ตรงตามเวลา) 
 • เตรียมบัญชีหนังสือประจำปีสำหรับการรายงานการบริหารและผู้ตรวจสอบ (GL, TB, Cashflow). ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายและขั้นตอนของบริษัท (ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัททั้งหมดให้ตรงตามเวลา) 
 • เตรียมรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนและรายงานภาษีหัก ที่จ่ายและยื่นที่กรมสรรพากร (PND.3, PND.53, PND.54, PP.30, และ PP.36) 
 • จัดทำการวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและสนับสนุน Audit ในการตววจสอบบัญชี 
 • ตรวจสอบใบสำคัญการจ่ายและเตรียมขั้นตอนการจ่ายเงิน 
 • ส่งรายงานทางการเงินและข้อมูลการเงินไปที่  DBD (PND.50, PND.51)

 

Qualification

 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี, การเงิน, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการรับรอง CPA หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Accounting Manager หรือ ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน 
 • เข้าใจหลักการบัญชี, รายงานทางการเงิน, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ทักษะในการวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, และทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม 
 • ความคล่องตัวในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีและ MS Office Suite 

JOIN OUR DREAM TEAM

JOIN OUR
DREAM TEAM

Drop us a line, we’ll respond promptly!

Related Jobs

Content Writer (Chinese Speaking)

ออกแบบงานเขียนสำหรับ Digital Platform ของจีน เช่น Weibo, Wechat, Douyin เป็นต้น 

Graphic Designer (In-house Marketing)

ศึกษาทำความเข้าใจ Corporate Identity (CI) ของบริษัทเพื่อให้มีไอเดียในการออกแบบงานที่กว้างและสื่อถึงบริษัทได้ดี

Public Relations Manager

พัฒนาและใช้กลยุทธ์ PR ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ S39 Digital Agency เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ, Influencers, และ Stakeholders